verkiezingsprogramma 2012


 

CD&V Bekkevoort

 

Beleidsopties voor de volgende zes jaar

 

 

 

1.    BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BREIDT UIT EN  VERENIGINGEN KRIJGEN VERGADERRUIMTE

 

 

 

De buitenschoolse kinderopvang te Bekkevoort is momenteel gehuisvest in de lokalen van de bibliotheek. De plannen om een nieuw gebouw op te trekken voor de kinderopvang  zijn definitief in opmaak.

 

Deze energiezuinige nieuwbouw zal ingepland worden tussen de sociale appartementen achter de huidige kinderopvang Stekelbees. Dit project maakt dat er lokalen in de bibliotheek terug vrijkomen.

 

CD&V wil dat deze vrijgekomen ruimtes benut kunnen worden voor vrijetijdsactiviteiten (tentoonstellingen, lezingen, kaartspel, vormingslessen, muzieklessen, naailessen,…) ingericht door de gemeente en verenigingen van Groot Bekkevoort, zonder dat we in concurrentie willen treden met de parochiezalen. 

 

 

 

Naast de buitenschoolse kinderopvang zal ook de dienst ‘vrije tijd’  in deze nieuwbouw worden gehuisvest en worden vergaderruimtes voorzien die een dubbele functie kunnen hebben. Zo kunnen deze lokalen overdag  gebruikt worden voor de vergaderingen van de gemeente en kunnen de verenigingen hier in de avonduren terecht.

 

Als nieuwe bestemming voor het ‘Hageveld’ , dat op termijn door bovenstaande plannen en verbouwingswerken weer vrijkomt,  opteert CD&V Bekkevoort ervoor om extra woongelegenheden te realiseren.

 

 

 

2.CULTUUR  EN ERFGOED

 

 

 

CD&V Bekkevoort wil zich engageren om de  cultuurbeleidscoördinator te behouden.

 

Door het subsidiereglement te verfijnen, aan te passen en de subsidiepot te verhogen zal CD&V het rijke verenigingsleven van Bekkevoort financieel blijven ondersteunen.

 

Bovendien wil CD&V voor de verenigingen in elke dorpskern van de gemeente een aangepaste vergaderruimte, voorzien van de nodige faciliteiten zoals internetverbinding, minikeukentje…

 

Omdat er veel beroep wordt gedaan op de uitleendienst van de gemeente, willen we deze nog uitbreiden met banken, tafels en stoelen.

 

De bestaande en gekende activiteiten zoals de vrijetijdsmarkt, Kerstmarkt, Locamundo, Open Monumentendag, lezingen en de onthaaldag voor nieuwe inwoners blijven natuurlijk behouden. De langst en goed draaiende cultuurraad en erfgoedraad staan hiervoor garant.

 

Het digitale info kanaal “UIT-kalender” blijven behouden.

 

De bibliotheek moet blijven inspelen op de nieuwe noden, want de  bibliotheek is meer dan alleen het ontlenen van een boek, het is ook de toegang tot het multimedialandschap.  CD&V zal ijveren voor het up to date  houden van de nu reeds ruime collectie en de uitbreiding van de mobiele bibliotheek aan huis waarbij deze ook de onthaalouders zal bezoeken.

 

Bekkevoort heeft een uniek en prachtig patrimonium.  We willen dit erfgoed dan ook blijven koesteren, in stand houden en -daar waar nodig- verbeteren en energiezuiniger maken.

 

Deze legislatuur is het kerkelijke patrimonium opgewaardeerd, in eerste instantie voor de vieringen van de erediensten maar toekomstgericht ook voor culturele doeleinden.

 

 

 

3.    PASTORIJ MOLENBEEK OPENT 

 

2 VAKANTIEWONINGEN EN VERGADERLOKALEN

 

 

 

De pastorij van Molenbeek staat momenteel in de steigers omdat ze heringericht en vernieuwd wordt.  De verbouwing houdt het optrekken van 2 vakantiewoningen in waarmee we  de toeristen hopen te bekoren om zich te laten verwennen in dit mooie stukje Hageland en ze te laten genieten van een lekker glaasje wijn van eigen bodem. 

 

De  legendarische kruidentuin van E.H. Verbruggen wordt terug in ere hersteld en de toegankelijkheid naar kerk en pastorij wordt verbeterd.

 

Tevens worden hier ook vergaderruimtes voorzien voor alle Bekkevoortse  verenigingen.

 

Op recreatief vlak kunnen wij, door onze ligging op het kruispunt van het fietsknooppuntennetwerk van het Hageland,  genieten van 670 km fietsplezier.  De toeristische folder van Bekkevoort bevat  5 prachtige wandelingen. Bovendien bieden we ook  nog de ruiterroute  ‘Rijnrodepad’ , de kapelletjesfietstocht, de mountainbikeroute ‘Hagelandse Parel’ en de erfgoedfietstocht ‘ van ijzerhand tot alverman’. 

 

De dienst toerisme & cultuur zal deze wandelingen en de straffe streekproducten blijven promoten.

 

 

 

4.    JEUGD

 

 

 

CD&V Bekkevoort ijvert ervoor dat haar jeugdbewegingen kunnen beschikken  over een deftige locatie, die brandveilig is en waar de nodige opbergruimte aanwezig is.

 

Voor de verschillende jeugdwerkingen  wil CD&V de subsidieregeling behouden,  jeugdhuis De Zwik zal op onze ondersteuning kunnen blijven rekenen en ook aan de niet-georganiseerde jeugd willen we meer aandacht schenken.

 

CD&V wil speeltoestellen voorzien op de verschillende ontmoetingsplaatsen en ijvert voor de aanleg van een speelbos in elke deelgemeente.  In Molenbeek achter de kerk is er reeds een speelbos. We kochten een bos aan in de Hulststraat te Bekkevoort waarin tijdens de volgende legislatuur een speelbos zal ingericht worden. In de toekomst willen we ook in Assent een speelbos realiseren. 

 

 

 

5.    FINANCIEEL BELEID

 

 

In de volgende jaren worden misschien, vanuit de overheid, gemeente  fusies  opgelegd . CD&V Bekkevoort geeft hierbij, vanuit een meer financiële haalbaarheid voor de gemeente, de voorkeur aan  intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,  zoals we nu reeds een positieve samenwerking kennen met  bv. ‘Hartje Hageland’.

 

We opteren om de gemeentebelasting en de opcentiemen op hetzelfde niveau te houden en te verlagen indien mogelijk.  

 

Met sterke dossiers zullen we blijven proberen om zoveel mogelijk subsidies van de provinciale, Vlaamse en Europese overheden te bekomen. Hierdoor kunnen we met minder eigen middelen meer werken uitvoeren.

 

We willen, net als in de voorbije legislatuur, uw centen blijven beheren als een goede huisvader .

 

 

 

6.    LANDBOUW

 

 

 

CD&V Bekkevoort ijvert voor een haalbare, familiale land- en tuinbouw. Daarom opteren we ervoor om in de volgend legislatuur een landbouwraad te installeren. In overleg kan hier de landbouwproblematiek aan bod komen en voorstellen worden uitgewerkt.

 

We willen naast ondersteuning en het promoten van hoeveproducten de landbouwers inschakelen bij het onderhoud van (holle) wegen, bermbeheer, graskanten maaien, grachten ruimen, zout strooien…

 

CD&V wil ervoor gaan om de veldwegen open te houden zodat de landbouwer met zijn landbouwmachines doorgang blijft hebben.

 

 

 

7.    OCMW  EN  LOKAAL SOCIAAL BELEID (=LSB)

 

 

 

Door de  huidige economische crisis komen onze gezinnen vlugger in de problemen en moeten zij vaker beroep doen op het OCMW.
CD&V Bekkevoort wil dat iedereen de weg, naar de nodige hulpverlening op vlak van  maatschappelijk welzijn, blijft vinden en dat de diensten zeer toegankelijk blijven. Zo willen we bv. de plaatselijke zitdagen in de deelgemeenten behouden.

 

 

 

CD&V steunt de vele initiatieven van de private en publieke sector om zorgbehoevende mensen thuis te kunnen verzorgen en te helpen in hun huishouding.

 

Zo willen we, in de komende legislatuur :

 

o   de mantelzorgpremie - die door ons werd ingevoerd- verhogen.

 

o   een dagopvang zorgbehoevende organiseren in de gemeente zodat        mantelzorgers op bepaalde dagen van de zorg ontlast kunnen worden waardoor ze mogelijks langer zorg kunnen blijven bieden.

 

o   het  minder-mobiele -vervoer verder uitbouwen.

 

Een residentiële opvang dringt zich echter op wanneer thuiszorg niet langer mogelijk is. Daarom opteren we, zoals het reeds voorzien is in het gemeentelijk structuurplan, voor de oprichting van service flats in de nabije omgeving van een woonzorgcentrum.

 

De samenwerking tussen de residentiële zorg en de thuiszorg is ook een uitdaging van vandaag waaraan ook de nog actieve senioren deel kunnen nemen.

 

 

 

De weg naar de diensten en organisaties die zorg dragen voor de maatschappelijke belangen en het welzijn van de Bekkevoortenaar  is vaak te ingewikkeld. De diensten en organisaties  liggen vaak te verspreid en zijn niet goed bereikbaar .

 

Om alle inspanningen op sociaal vlak nog duidelijker in beeld brengen bij de burger beoogt het LSB een samenwerking tussen de diensten van de gemeente en het OCMW.  Het LSB wil, daar waar het initiatief ontbreekt, een aanzet geven en de samenwerking met en tussen plaatselijke betrokken partijen stimuleren en ondersteunen.

 

 

 

8.    SAMENWERKING & COMMUNICATIE

 

 

 

Daar waar mensen durven samenwerken, kan iets meer gebeuren.

 

Open staan  voor mekaars ideeën en mening kan alleen maar verrijkend werken, enkel hieruit kan respect en verdraagzaamheid groeien. Deze waarden worden door CD&V Bekkevoort hoog in het vaandel gedragen. 

 

CD&V blijft ijveren voor goede communicatie met de burger, een klantvriendelijke service en inspraak in het beleid.

 

We blijven ons inzetten om de infovergaderingen, in de plaatselijke parochiezalen, te organiseren bij projecten en werken die een impact zouden kunnen hebben op de leefbaarheid van de leefomgeving .

 

Het E-loket alsook de website om online materiaal van de uitleendienst  te reserveren, inschrijvingen te doen voor grabbelpas, sportkampen… willen we  uitbouwen.

 

 

 

 

 

9.    VEILIGHEID EN MOBILITEIT

 

 

 

We pleiten voor infovergaderingen omtrent inbraakpreventie,  in samenwerking met de politie. Door ruimere interzonale politiesamenwerking willen we meer nachtelijke patrouilles op pad hebben waardoor inbraken meer voorkomen kunnen worden.

 

We willen een regelmatige evaluatie en eventuele aanpassing van het pas ingevoerde snelheidszoneringsplan en staan open voor de installatie van eventueel bijkomende flitspalen om zo de veiligheid in het verkeer te verhogen.

 

Omdat mobiliteit niet alleen voor ouderen  maar soms ook voor jongeren moeilijk is willen we overleggen met de vervoersmaatschappij om eventueel haltes en trajecten aan te passen.

 

 

 

10.                      SENIORENWERKING

 

 

 

Deze legislatuur zijn we gestart met een seniorenadviesraad. Deze is samengesteld is uit zowel niet-georganiseerde als georganiseerde senioren en leverde al prachtig werk.

 

Naast de 2-jaarlijkse uitgifte van de seniorengids in heel Bekkevoort opteren wij voor een verdere uitbouw van de seniorenkrant in het Bekke-Nieuws.

 

Tevens wil CD&V Bekkevoort alle bestaande sport-, culturele - en vormende activiteiten behouden en aanpassen aan nieuwe noden. Wij blijven ervoor ijveren dat de actieve senior, die nog aan vele vrijetijdsactiviteiten kan deelnemen, hiervoor de nodige locaties ter beschikking heeft.

 

 

 

 

 

11.                      BETAALBAAR WONEN

 

 

 

CD&V Bekkevoort  wil voor jong en oud {iedereen inbegrepen }een gemeente zijn waar wonen betaalbaar blijft en waar Bekkevoortenaren in de gemeente kunnen blijven.

 

Zowel voor jongeren als voor ouderen, die bv. minder ruim willen gaan wonen, is er nood aan betaalbare huizen of appartementen.

 

We ijveren voor een samenwerking tussen de lokale overheid en private projectontwikkelaars om betaalbaar wonen mogelijk te maken.

 

We zullen er ook voor streven dat, in samenwerking en/of overleg met privaat initiatief,  kleine bouwkavels tot stand zullen komen

 

Bij de toewijzing van een sociale woning zal vanaf  heden een voorrechtbehandeling van ¼ voor de inwoners van Bekkevoort worden toegepast. Concreet betekent dit dat 1 toewijzing  op 4 aanvragen voor een sociale woning naar een Bekkevoortenaar  gaat.

 

 

 

12.                      MIDDENSTAND

 

 

 

CD&V Bekkevoort blijft de goedwerkende middenstandsraad ondersteunen . 

 

Daarnaast ijveren we voor een starterspremie voor beginnende zelfstandigen, zelfstandige  onthaalmoeders,  land-en tuinbouwers.

 

We willen bestaande activiteiten zoals het Kerstconcert, de paasworp,… blijven ondersteunen.

 

Verdere ontwikkeling van de bedrijvenzone Assent is goed voor de werkgelegenheid.

 

 

 

13.                      LEEFMILIEU DUURZAAMHEID NATUUR

 

 

 

Bekkevoort is een landelijke gemeente in het hartje HAGELAND met typische ijzerzandsteenheuvels en bebossing in valleigebieden die verbonden zijn met elkaar door talrijke  natuurlijke, waardevolle holle wegen.

 

Dit prachtig stukje natuur willen we blijven koesteren en behoeden tegen erosie, wateroverlast en verval. 

 

Enkel op die manier  kan Bekkevoort blijven bekoren!

 

In deze legislatuur werd het erosiebestrijdingplan opgemaakt en werden pijnpunten blootgelegd waarvan sommigen reeds, met gunstig gevolg, aangepakt werden. In de volgende legislatuur willen we, in samenwerking met de erosiebestrijdingcoördinator, de overige pijnpunten wegwerken.

 

Naast ons engagement om meer biotoopherstel  -zoals het recente biotoopherstel voor vlinders op de Luienberg-  binnen de  gemeente na te streven, willen we ook kleine landschapselementen -zoals inheemse hagen,…-  blijven opwaarderen.

 

CD&V Bekkevoort wil het behoud van de premies voor de inwoners die in hun woning energiebesparende investeringen doen, eveneens voor het plaatsen van  zonnepanelen, warmtepomp en zonneboilers.

 

 

 

14.                      ONDERWIJS

 

 

 

Voor CD&V Bekkevoort moet het gratis leerlingenvervoer voor alle scholen zeker behouden blijven.

 

Verder engageren we ons om een stimulerende rol te blijven opnemen  om de samenwerking tussen de drie scholen van onze gemeente; vrije basisschool Minnepoortje Assent, vrije basisschool ‘t Scholeke’ Wersbeek en gemeentelijke basisschool Bekkevoort,  te optimaliseren en willen we, daar waar mogelijk, de schoolprojecten, steunen .

 

Over de geplande uitbreiding van de voor- en naschoolse kinderopvang, die we in elke deelgemeente willen behouden, las u al in punt 1 van dit krantje.

 

 

 

15.                      OPENBARE WERKEN

 

 

 

CD&V Bekkevoort wil dat zijn wegen goed onderhouden blijven, dat er overal veilige fietspaden worden aangelegd en dat, in de komende jaren, de gescheiden riolering zijn uitvoering krijgt.

 

Op het einde van deze legislatuur werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd. In de volgende  legislatuur zal een masterplan worden opgemaakt waarin de visie zal neergeschreven worden over hoe de gebieden van openbaar nut ingetekend zullen worden. 

 

Mogelijks kan er hierdoor een plaats  gecreëerd worden voor een  multifunctionele zaal. (cultuur, jeugd, kleine sporten). weg

 

We zullen er ook voor streven dat, in samenwerking en/of overleg met privaat initiatief,  kleine bouwkavels tot stand zullen komen. (Deze paragraaf weg en komt bij wonen)

 

Naast het blijven pleiten voor een opbergruimte  voor kampmaterialen van de jeugdverenigingen willen we, in de volgende legislatuur, werk maken van de bouw van een  nieuwe gemeentelijke werkplaats.

 

 

 

16.                      SPORT

 

 

 

CD&V Bekkevoort wil dat jong en oud { iedereen inbegrepen} , liefst binnen de gemeente, zijn sport kan beoefenen en dat de recreant aan zijn trekken kan komen. Wij willen onderzoeken of de bouw van een multifunctioneel gebouw op de daartoe voorbestemde gronden financieel haalbaar is, zo niet engageren we ons voor de toekenning van een gemeentelijke tussenkomst voor groepssporten voor diegenen die moeten uitwijken naar een locatie in één van de naburige gemeente.

 

We willen zeker de actieve sportraad behouden en omdat we ‘samen meer kunnen’ stimuleren we ook de samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen van de gemeente.

 

 

 

17.                      VRIJWILLIGERS

 

 

 

CD&V Bekkevoort heeft een boon voor iedereen die zich vrijwillig inzet in het verenigingsleven, die het initiatief neemt om mensen bij elkaar te brengen in de verschillende sectoren:  jeugd, cultuur, milieu, sport, erfgoed, senioren, zorgsector, buurtwerking, …

 

We ijveren ervoor om voor deze vrijwilligers aangepaste vergaderlokalen ter beschikking te stellen en hen te voorzien van de nodige informatiekanalen en vorming.

 

Naast de rustbanken in onze gemeente willen we ook nog verder speelpleintjes en ontmoetingsplaatsen creëren waar kinderen en volwassenen elkaar spontaan kunnen ontmoeten.